Luke

75/100

“Good”

No text entered.

Matthias

83/100

“Very good”

No text entered.

100/100

“Exceptional”

No text entered.

Andreas

83/100

“Very good”

No text entered.

96/100

“Exceptional”

No text entered.