Kurt

100/100

«Exceptional»

No se ha ingresado texto.

Thomas

92/100

«Wonderful»

No se ha ingresado texto.

Albert

100/100

«Exceptional»

No se ha ingresado texto.

Roman

79/100

«Good»

No se ha ingresado texto.

Marcel

100/100

«Exceptional»

No se ha ingresado texto.