Kurt

100/100

«Exceptional»

Pas de texte saisi.

Thomas

92/100

«Wonderful»

Pas de texte saisi.

Albert

100/100

«Exceptional»

Pas de texte saisi.

Roman

79/100

«Good»

Pas de texte saisi.

Marcel

100/100

«Exceptional»

Pas de texte saisi.