Kurt

100/100

"Exceptional"

Testo non inserito

Thomas

92/100

"Wonderful"

Testo non inserito

Albert

100/100

"Exceptional"

Testo non inserito

Roman

79/100

"Good"

Testo non inserito

Marcel

100/100

"Exceptional"

Testo non inserito